Download 삼국지퍼즐대전 for Kakao 1.0.6.1

Antivirus information.

We did not scan 삼국지퍼즐대전 for Kakao 1.0.6.1 for viruses, adware, spyware or other type of malware. For your own protection it's recommended to have an updated antivirus installed on your computer when downloading and installing programs from appzx.

appzx lists downloads from various software publishers, so if you have a question regarding a particular software contact the publisher directly. The download links for 삼국지퍼즐대전 for Kakao 1.0.6.1 are provided to you by appzx without any warranties, representations or gurantees of any kind, so download at your own risk.

Description

[터트리고 육성하는 초간단 퍼즐 RPG]

삼국지퍼즐대전 for kakao 출시!

■■■ 론칭 기념 이벤트 진행중! ■■■
1. 친구를 초대하면 3성 손상향 100% 지급!
- 친구 초대로 받은 손상향은 각성을 통해 5성 손상향으로 성장이 가능합니다.
- 10명/20명/30명/40명 초대하면 선물이 가득! 초대할 때마다 우정포인트도 받으세요~
2. 10일간 매일 접속만하면 선물이 펑펑!
- 캐쉬 아이템을 포함한 신규 유저분들만의 특별한 선물, 매일 접속하셔서 놓지지 말고 꼭 받아가세요!
3. 신규 유저 한정 고급 장수 뽑기 33% 할인!
- 게임 최초 시작 후 24시간 동안 6성 장수를 얻을 수 있는 고급 장수 뽑기를 150 -> 100 보옥으로 할인합니다!
- 게임 시작 후 24시간이 지나면 사용할 수 없으며, 최대 3회 이용 가능합니다.
4. 첫 구매하시면 3~5성 장수 뽑기권 100% 지급!
- 특별 이벤트로 캐쉬 아이템을 구입하신 모든 분들께 3~5성 장수 뽑기권을 바로 지급해드립니다!


■■■ 게임 특징 ■■■

1. 화려하고 박력 넘치는 연출 및 애니메이션!
- 모바일 게임 한계에 도전하는 압도적인 공격 연출!
- 스킬 발동시 컷인 연출, 필살기 발동시 다양한 애니메이션 등
지금껏 경험하지 못한 화려한 연출을 느껴보세요.

2. 강화와 한계돌파, 각성을 통한 다양한 장수 육성!
- 수백명의 삼국지 영웅들이 총출동! 모든 장수를 모아보세요!
- 다양한 육성 시스템을 활용해서 삼국지 최고의 장수를 만드세요.

3. 게임내 등장하는 모든 장수들의 음성 지원!
- 40여명의 국내 유명 성우를 기용하여 풀보이스를 지원합니다.
- 등장 뿐만 아니라 필살기, 콤보시에도 개성넘치는 다양한 음성을 즐겨보세요.

4. 카카오만의 소셜 요소도 추가!
- 친구 장수를 대려가거나 친구가 내 장수를 대려가면 우정포인트 지급!
- 강력한 카톡 친구와 함께 퀘스트를 공략하세요.


■본 상품은 유료 아이템 구입 기능을 포함하고 있습니다.

※ 환불 및 상담
- 유료로 충전한 사이버캐쉬는 구매일로부터 7일 이내에 청약 철회가 가능하며, 사용한 경우에는 청약철회가 제한됩니다.
- 청약철회 기간이 지난 후 사용하지 않은 사이버캐쉬의 환불을 원하는 회원은 회사에 환불을 신청해야 하며, 회사는 환불수수료 10%를 공제한 나머지 금액을 요청 접수일로부터 3 영업일 이내에 환급합니다.
- 회사의 귀책사유로 인하여 발생한 손해에 대해서는 이용자에게 그 손해를 배상합니다.
- 기타 이용과 관련한 세부사항은 넷마블 스마트폰 서비스 이용약관을 확인하여 주시기 바랍니다.
http://helpdesk.netmarble.net/mobile/NetmarbleSStipulation.asp


■■■ 고객센터 안내 ■■■

게임 내 환경설정의 '고객센터'를 통해 의견을 주십시오.

- 판매자명: CJ E&M(주)
- E-Mail: [email protected]
- 전화번호: 02-1588-3995 (오전 9시 ~ 오후 6시 상담가능)
----
개발자 연락처 :
02-1588-3995
서울시 구로구 구로5동 108-4 아스타빌 1층
사업자 번호 : 114-86-83380
통신판매업 번호 : 제 2011-서울마포-0404호 (서울마포구청)

Recent changes:
1. 체력 회복 만두로 체력을 회복할 수 있게 되었습니다.
링링의 편지를 확인해주세요~☆

2. 체력 회복 시간이 10분에서 7분으로 줄었습니다.
기다림은 이제 그만~~

3. 그 외 편의성이 향상되고, 버그가 수정되었습니다.

Related programsOur Recommendations

Mine-Fields

Fun version of minesweeper for your mobile

Download

Need For Racer

Need for Racer is an endless racing game with fluid and easy game mechanics. You simply touch the screen to change your lane. Try to dodge upcoming traffic to score as much as you can. Buy new cars t…

Download

Dragon Friends

<b>Brand new exciting adventure awaits you in the wonderful world of Dragon Friends!</b> Breed awesome unique dragons while personalizing your mystical island on Android! Socialize with your best friends and family online with infinite poss

Download

Doodle Alchemy

Doodle Alchemy is a game with amazing graphics and effects. Off-beat music and sounds create an unforgettable atmosphere! At the beginning you have only 4 elements: air, water, earth, and fire. Combine these elements and create new ones. T

Download

Brain Age Test Free

Do the test and calculate your brain age

Download

시티앤파이터 for Kakao

■■■■■ 게임소개 ■■■■■ 던전을 뛰어넘는 도시의 액션쾌감! 당신의 스트레스를 시원하게 날려줄 최강의 콤보액션을 경험하라! ■ 4인의 캐릭터 마다 지닌 특수 스킬 들을 강화하고, 놀랍도록 짜릿한 스킬 콤보 액션으로 적들을 한방에 쓸어보세요! ■ 미나가 알려주는 퀘스트를 따라 다양한 미션을 클리어 해 나가면서 나도 모르게 강해져 있…

Download

Gold & Black Keyboard Theme

An awesome way to turn a plain keyboard into a beautiful and unique one. It is totally <b>free</b> and only for <b>GO Keyboard(with 10000+ colorful themes and 800+ emoji, emoticons and smiley faces)…

Download

Thẻ Bài Ma Thuậ­t

Chào mừng bạn đến với “Thẻ Bài Ma Thuật”! “Thẻ Bài Ma Thuật” là một game mobile thể loại CRPG (Card RPG), trong game người chơi sẽ tiến hành thu thập lá bài, đấu bài, vượt ải.

Download

Clash of Kingdoms

Trò chơi chiến lược PVP số 1 Châu Á, hơn 10 triệu người chơi chờ đợi cho bạn! ★ Doanh thu Top 1 tại HongKong, Singapore ★ AppStore nổi bật tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan ★ Thời gian …

Download

Dragon History

Dragon History is a Czech adventure game. The main character is a young dragon, whose name is Bert. He set off to find his missing father.ScummVM emulator is required to start the game. Download and

Download

Thumbnail of 삼국지퍼즐대전 for Kakao

Size: 22604 kb

Rating:

5 stars

Operating System: Android

Publisher/Developer: CJ E&M corp.

Release Date: May 8, 2014

View Program Details

Top Downloadslast week